Large:   30 sandwiches + 40 koreczki

Small:   20 sandwiches + 20 koreczki