Large:   25 sandwiches + 40 koreczki

Small:   15 sandwiches + 20 koreczki